ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธุ์ อรุณประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักน้อย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2477
ชื่อ-นามสกุล : นายทองย้อย พันธุ์ศาสตร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2480
ชื่อ-นามสกุล : นายแส คล้ายมาก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายแต่ง จ้างประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2518