คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเพ็ญพรรณ หมื่นหาวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอัมพร ทองจำปา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพิณทิพย์ สินเปียง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2