กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทิน ดิษวะหะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสมศักดิ์ ชูเชื้อ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1