คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : สจ.สำราญ บุญชุ่ม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรงรอง คชฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศร์ กลั่นรอด
ตำแหน่ง : รองนายกอบต.บางรักน้ย
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน กลั่นคุ้ม
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จั่นลา
ตำแหน่ง : อดีตข้าราชการครู (ที่ปรึกษา)
ชื่อ-นามสกุล : นางอรสุดา ปรีชา
ตำแหน่ง : อดีตข้าราชการครู (ที่ปรึกษา)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กำนัน